A A A

Acte notariale

Durata serviciului: 20 minute
Programarea este obligatorie: un act notarial = o programare

 • procură în numele persoanei fizice - 28 $
 • procură în numele persoanei juridice - 55 $
 • legalizarea semnăturilor de pe documente (declarații notariale) - 17 $
 • legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele (pentru o pagină) - 7 $
 • certificarea unor fapte: –

  a) certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc – 22 $

  b) certificarea identității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie 17 $

  c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului 19 $

 • eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică – 17 $
 • alte acte notariale - 39 $
 • informații detaliate despre taxele pentru toate actele notariale pot fi vizualizate la rubrica taxe consulare.
Ambasada poate întocmi următoarele acte notariale:
 • Procuri – prin care una sau mai multe persoane împuternicește altă persoană sau mai multe persoane să reprezinte interesele sale pentru efectuarea unor acțiuni juridice concrete, detaliate.
 • Declarații notariale – se va legaliza semnătura persoanei care întocmește declarația (exemplu: acord călătorie copil în străinătate, acordul la perfectarea pașaportului pentru copil, declarații privind acceptul sau refuzul la succesiune).
 • Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele – Ambasada va legaliza copia de pe documentul prezentat în original.
 • Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică – se pot emite duplicate actelor notariale întocmite de Ambasadă, la solicitarea persoanei care a întocmit actul sau a celei în favoarea căreia s-a întocmit actul.
 • Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege (exemplu: certificarea aflării persoanei în viață, altele).
 • Alte acte notariale - alte acte notariale permis de lege și ne prevăzut în alte capitole în care se va autentifica înscrisul.
 • actul de identitate original și valabil al cetățeanului Republicii Moldova în original (pașaport sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire /fișa de însoțire nu este necesară în cazul buletinului de tip nou).
 • copia actului de identitate valabil al persoanei împuternicite.
 • în cazul unor acțiuni planificate vizând bunurile imobile și/sau mobile se va prezenta copii de pe documente oficiale pentru bunurile respective care vor include date de identificare și numărul cadastral, pentru mijloace de transport – copia pașaportului tehnic sau datele privind numărul de înmatriculare al mijlocului de transport și numărul de identificare al vehiculului, marca acestuia, codul VIN, altele după caz.
 • în funcție de tipul serviciului solicitat funcționarul consular poate cere prezentarea altor informații sau confirmări.
 • în cazul declarației de însoțire a minorului reprezentantul legal va prezenta copia pașaportului valabil al copilului, precum și copia pașaportului însoțitorului. Consimțământul unui părinte este suficient pentru ca minorii să călătorească în străinătate însoțiți de terți. Legea indică în mod expres că declarația trebuie să includă perioada călătoriei, țara de tranzit și de destinație, precum și scopul călătoriei. În cazul copiilor însoțiți în călătorie doar de către un părinte, declarația nu este solicitată.
 • Pentru fiecare act notarial solicitantul trebuie să dispună de programare separată. Dacă persoana solicită două acte notariale, ea trebuie să posede două programări.
 • Actul notarial NU poate fi întocmit prin poștă – prezența solicitantului este obligatorie.
 • Actul notarial se întocmește în limba română și se eliberează în ziua adresării.
 • Legislația Republicii Moldova nu prevede un termen specific de valabilitate a unei procuri, astfel încât termenul acesteia va fi indicat la decizia solicitantului actului notarial.
 • Potrivit legislației Republicii Moldova pentru declarația de călătorie a minorului spre și din Republica Moldova este suficient acordul unui reprezentant legal / părinte. Declarația urmează să cuprindă date privind țara de destinaţie, scopului călătoriei, perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie. În cazul copiilor care călătoresc cu un singur părinte, declarația nu este necesară.
 • Pentru cazul de călătorie a minorului deținător al cetățeniei altui stat, spre și dinspre teritoriul acelui stat, se recomandă verificarea informațiilor oficiale ale statului implicat.
 • Potrivit art. 1 alin. (3) din Legea nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, minorii (elevii şi studenţii) care au împlinit vîrsta de 14 ani şi sînt înmatriculaţi la studii în instituţii de învăţămînt din alte state, la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, prezintă actul de înmatriculare la instituţia de învăţămînt respectivă şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi, autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, care conţine consimţămîntul acestuia pentru ieşirea şi intrarea minorului în Republica Moldova, cu indicarea ţării de destinaţie, scopului călătoriei, perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizia autorităţii tutelare teritoriale. Declaraţia este valabilă pe o perioadă de un an de studii.
 • Actele notariale urmează să redea scopul exact al împuternicirilor acordate. Actele notariale cu texte generale pot fi refuzate de autoritățile moldovenești. Astfel, în momentul interviului trebuie să cunoașteți și să comunicați către funcționarul consular detalii concrete despre actul ce urmează a fi redactat (de ex. în cazul vînzării bunurilor, se recomandă să dețineți copia extrasului din Registrul cadastral, care confirmă adresa, codul cadastral al bunului, cota parte din proprietatea respectivă, după caz, copia pașaportului tehnic a mijlocului de transport. În cazul succesiunii, trebuie să declarați dacă acceptați sau refuzați la succesiune și să prezentați copia certificatului de deces a persoanei decedate, pentru a include aceste date în actul notarial.)
 • În cazuri specifice, recomandăm să aveți o comunicare cu notarul din Moldova care va comunica procedura de urmat în cazul dumneavoastră concret. În situațiile necesității obținerii unui text personalizat, recomandăm să obțineți textul de la notarul din RM în versiunea word, care ulterior va fi remis prin email la consulat.washington@mfa.gov.md.
 • Dovada achitării taxelor (taxele se vor achita prin Money Order, Zelle, SAU prin virament la contul bancar al Ambasadei –detalii la rubrica Taxe consulare și aferente).