A A A

Transcrierea certificatelor de naștere / căsătorie / divorț

Durata serviciului: 20 minute
Programarea la acest serviciu este obligatorie pentru dosarele depuse personal: un solicitant = o programare. Dosarul corespunzător poate fi transmis și prin poștă.

 
Termenul de soluționare este aproximativ 4 luni
 • Examinarea cererii cu eliberarea certificatului de naștere moldovenesc pentru copilul născut pe teritoriul SUA - gratuit.
 • Examinarea cererii cu eliberarea certificatului de căsătorie sau divorț moldovenesc înregistrată pe teritoriul SUA - $ 17.
 • Examinarea cererii cu eliberarea certificatului de deces moldovenesc pentru cetățeanul RM decedat pe teritoriul SUA: gratuit.
Cetățeanul Republicii Moldova care a înregistrat acte de stare civilă pe teritoriul SUA (copii născuți în SUA, căsătorie, divorț, deces pentru membrii de familie înregistrate de autoritățile SUA) trebuie să fie declare și înregistreze actele de stare civilă în registrul de stare civilă al Republicii Moldova.
În baza certificatului de stare civilă american și a setului corespunzător autoritatea Republicii Moldova va înregistra actul de stare civilă eliberând în acest sens certificat moldovenesc. Acte întocmite de către autoritățile competente ale ţărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Astfel, actele de stare civilă emise de către autorităţile unui stat străin, după 17 august 2001 urmează a fi legalizate şi transcrise în registrele de stare civilă ale R. Moldova, după emiterea acestora, în scopul obţinerii certificatelor de stare civilă moldoveneşti. În acest scop, actele de stare civilă necesită a fi traduse notarial în limba română şi ulterior legalizate (sunt necesare două legalizări separate, una pentru actul de stare civilă şi una pentru traducerea notarială a actului) cu Apostilă de la Secretarul de Stat din Statul în care a fost emis.
Înregistrarea şi transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc în străinătate, se efectuează de către organele de stare civilă din Republica Moldova sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Pentru transcrierea actului de naștere, solicitantul va prezenta în original următoarele:

 • Cererea de transcriere a actului de naştere (F-39CT) completată integral;
 • Certificatul de naştere emis de autoritățile SUA, legalizat cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care a fost emis
 • Traducerea, autentificată notarial, în limba română a certificatului, legalizat cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care activează notarul;
 • Actele de identitate valabile ale părinţilor. În cazul cetăţenilor Republicii Moldova - buletinele de identitate valabile cu fișele de însoțire sau pașapoartele valabile, precum şi copiile legalizate notarial ale paşapoartelor/alte ID-uri și a certificatului de naștere, în cazul cetăţenilor străini;
 • Certificatele de naştere ale părinţilor;
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor. În cazul în care acesta este emis de către autorităţile unui stat străin, acesta la fel urmează transcris (cererea poate fi depusă concomitent);
 • Un plic USPS preplătit (priority mail sau express priority mail) cu indicarea adresei de retur, ce va conţine tracking number;

Actele se prezintă în original, cu excepția actelor părintelui cetățean străin, care pot fi prezentate doar în copie, autentificată notarial.

Pentru transcrierea certificatului de căsătorie, solicitantul va prezenta în original următoarele:

 • Cererea de transcriere a actului de căsătorie (F-40 CT) completată integral;
 • Certificatul de căsătorie/extras din registrul căsătoriilor, care va include informații despre solicitanți, data și locul nașterii soților, legalizat cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care a fost emis;
 • Traducerea, autentificată notarial, în limba română a certificatului, legalizat cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care activează notarul;
 • Actele de identitate valabile ale soților. În cazul cetăţenilor Republicii Moldova - buletinele de identitate valabile cu fișele de însoțire sau pașapoartele valabile, precum şi copiile legalizate notarial ale paşapoartelor/alte ID-uri și a certificatului de naștere, în cazul cetăţenilor străini;
 • Certificatele de naştere ale soților;
 • Certificatele precedente de divorț ale soților;
 • Certificatele de căsătorie emise de unele state, precum Las Vegas, Texas, Georgia etc., care conțin doar numele soților, pot fi transcrise numai dacă se prezintă suplimentar „application form” legalizată cu apostil și traducerea acestuia în română, legalizată cu apostil. Ca regulă generală, acest document este eliberat de biroul la care a fost depusă cererea de căsătorie. De asemenea, dacă certificatul de căsătorie nu conține mențiunea „nume după căsătorie”, soțul al cărui nume a fost schimbat în urma încheierii căsătoriei, va atașa suplimentar o declarație, pe propria răspundere, cu indicarea numelui pe care îl va purta după căsătorie
 • Un plic USPS preplătit (priority mail sau express priority mail) cu indicarea adresei de retur, ce va conţine tracking number
 • Confirmarea achitării taxelor consulare;

Actele se prezintă în original, cu excepția actelor soțului cetățean străin, care pot fi prezentate doar în copie, autentificată notarial.

Pentru transcrierea certificatului de divorț sau a hotărârilor de judecată privind desfacerea căsătoriei, solicitantul va prezenta în original următoarele:

 • Cererea de transcriere a actului de divoț (F-40 CT) completată integral;
 • Certificatul de căsătorie moldovenesc;
 • Certificatul de divorț SUA sau hotărîrea de judecată definitivă și irevocabilă privind desfacerea căsătoriei (acest fapt urmează să fie indicat în textul hotărârii), legalizat cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care a fost emis;
 • Traducerea, autentificată notarial, în limba română a certificatului sau a hotărîrii de judecată, legalizat cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care a fost emisă;
 • Actele de identitate valabile ale soților. În cazul cetăţenilor Republicii Moldova - buletinele de identitate valabile cu fișele de însoțire sau pașapoartele valabile, precum şi copiile legalizate notarial ale paşapoartelor/alte ID-uri și a certificatului de naștere, în cazul cetăţenilor străini;
 • Certificatele de naştere ale soților;
 • Certificatele precedente de divorț ale soților;
 • În cazul în care în certificatul de divorț sau în hotărârea de judecată nu este indicat numele soților după divorț, se va prezenta o cerere semnată și autentificată la Notar din care să rezulte numele de familie dorit după divorț;
 • Un plic USPS preplătit (priority mail sau express priority mail) cu indicarea adresei de retur, ce va conţine tracking number;
 • Confirmarea achitării taxelor consulare;

Actele se prezintă în original, cu excepția actelor soțului cetățean străin, care pot fi prezentate doar în copie, autentificată notarial.

Pentru transcrierea certificatului de deces solicitantul va prezenta în original următoarele:

 • Cererea de transcriere a actului de deces (F-41 CT) completată integral;
 • Certificatul de deces SUA, legalizat cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care a fost emis;
 • Traducerea, autentificată notarial, în limba română a certificatului legalizat cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care activează notarul;
 • Buletinul de identitate moldovenesc și fișa de însoțire al acestuia și toate pașapoartele moldovenești a persoanei decedate;
 • Certificatul de naștere a persoanei decedate;
 • Buletinul de identitate moldovenesc valabil și fișa de însoțire al acestuia și/sau pașaportul moldovenesc al solicitantului;
 • Confirmarea gradului de rudenie (poate fi certificatul de naștere, în cazul când cererea este transmisă de copiii defunctului/certificatul de căsătorie în cazul celuilalt soț);
 • Copia actelor de identitate ale celuilalt soț;
 • Un plic USPS preplătit (priority mail sau express priority mail) cu indicarea adresei de retur, ce va conţine tracking number;

Actele se prezintă în original, cu excepția actelor soțului cetățean străin, care pot fi prezentate doar în copie, autentificată notarial.

 • Dosarul de transcriere a actului de stare civilă este transmis spre examinare Agenției Servicii Publice și după aprobare ambasada întocmește actul și emite certificatul moldovenesc transcris. În unele cazuri, certificatul poate fi emis nemijlocit de oficiul de stare civilă;
 • Cererea pentru transcrierea și eliberarea certificatului nu poate fi urgentat. Odată inițiat procesul trebuie finalizat, din care motiv se recomandă persoanei care planifică să călătorească spre Republica Moldova în acest termen, să transcrie actul în Republica Moldova la serviciul teritorial de stare civilă;
 • Actele SUA depuse în acest scop se arhivează de către autoritățile moldovenești și nu se returnează către solicitant;
 • În cazurile depunerii cererii la oficiul de stare civilă din moldova personal sau prin termenul de obținere a certificatului este redus. Procura se poate autentifica la Ambasadă. Pentru informații adiționale recomandăm să verificați rubrica acte notariale.
 • Cererile pentru transcrierea certificatului de căsătorie și transcrierea certificatului de naștere a copilului pot fi depuse concomitent
 • Toate solicitările, care întrunesc condițiile generale, se expediază Agenției Servicii Publice care examinează cererea şi fie aprobă emiterea certificatului de către ambasadă fie perfectează actul. 
 • Ambasada transmite certificatul sau notificarea corespunzătoare la adresa de domiciliu al persoanei indicată pe plic, prin curierul USPS. Dacă nu a solicitat livrarea la domiciliu, consulatul informează solicitantul prin email sau telefon despre posibilitatea ridicării certificatului, personal sau de persoana împuternicită prin procură.
 • Taxele se vor achita prin Money Order, Zelle, sau prin virament la contul bancar al Ambasadei – detalii la rubrica Taxe consulare și aferente.