A A A

Emigrare autorizată

Durata serviciului: 30 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant / o solicitare = o programare.

 
 • Examinarea cererii în termen aproximativ de 30 zile - 104 $
 • Examinarea cererii în termen aproximativ de 60 zile - 121 $

 

Cetăţenii Republicii Moldova care locuesc permanent pe teritoriul SUA și au obţinut permis de şedere permanentă în SUA şi solicită să se stabilească definitiv pe acest teritoriu, să-şi autorizeze în acest scop plecarea din Republica Moldova cu trai permanent în SUA şi să obţină statutul de cetățean al Republicii Moldova nerezident. Obţinerea autorizării pentru plecarea cu domiciliu permanent în SUA nu afectează cetăţenia persoanei sau drepturile de cetăţean al Republicii Moldova. Ulterior aprobării emigrării autorizate din Republica Moldova buletinul de identitate se retrage și se anulează. De asemenea, va fi radiată adresa de domiciliu din RM fiind inclus statul de domiciliul de pe teritoriul SUA.

Cetăţenii, care pleacă din Republica Moldova pentru a se stabili cu domiciliul peste hotare, au dreptul să-şi ia pe cont propriu bunurile ce le aparţin lor şi membrilor familiei, valuta obținută în mod legal, să-şi menţină în proprietate bunurile ce le stăpânesc de drept pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi mijloacele băneşti, hârtiile de valoare şi alte proprietăți, care se păstrează în instituțiile financiare din Republica Moldova. Scoaterea din ţară de către cetăţeni a obiectelor de artă şi altor valori se va face conform reglementărilor legislaţiei Republicii Moldova.

Pentru examinarea cererii de emigrare autorizată solicitantul va prezenta:

 • Toate paşapoartele valabile sau expirate, (În cazul în care solicitantul nu deţine paşaport valabil, cererea pentru eliberarea acestuia se depune concomitent cu cererea pentru eliberarea autorizaţiei de emigrare, cu condiţia că termenul comenzii serviciului de eliberare a paşaportului să nu depăşească termenul comenzii serviciului de autorizare a emigrării); 
 • Buletinul de identitate şi fişa de însoţire;
 • Permisul de conducere, green card, pașaport SUA;
 • Patru fotografii, mat, color, pe fon alb, 2 x 2 inch;
 • Documentele de stare civilă (de naștere, căsătorie, divorț, extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă ), după caz. Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului de la eliberarea ultimului act de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;
 • În cazul în care sunt copii minori, declaraţia autentificată notarial a părintelui, care rămâne cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova împreună cu copilul, din care să rezulte acordul acestui părinte pentru emigrarea celuilalt soț;
 • Dovada achitării taxelor.

În cazul emigrării cu copii minori, suplimentar se vor prezenta:

 • Certificatul de naștere al copilului;
 • Patru fotografii, mat, color, pe fon alb 2 x 2 inch;
 • Avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele cu caracter personal ale copilului;
 • Buletinul de identitate al copilului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani sau dacă anterior a fost documentat cu buletin de identitate; În situația modificărilor datelor cu caracter personal a copilului cu vârsta de la 16 ani și deținerii certificatelor moldovenești de stare civilă privind modificarea depunerea cererii de emigrare autorizată poate fi realizată doar concomitent cu solicitarea buletinului de identitate provizoriu cu date personale actualizate.
 • Certificatul de căsătorie/divorț al părinților;
 • Actul de identitate moldovenesc valabil al părintelui;
 • Hotărârea instanței de judecată definitivă şi irevocabilă privind decăderea din drepturile părintești (în cazul când unul din părinții minorului este decăzut din drepturile părintești);
 • În cazul în care copilul își stabilește domiciliul în străinătate, este necesar consimțământul, exprimat prin declarație al ambilor părinți ale căror semnături se legalizează de notar;
 • Declarația autentificată de notar a celuilalt părintelui care rămâne cu domiciliul sau reședința temporară în Republica Moldova, din care să rezulte acordul acestuia pentru emigrarea copilului cu celălalt părinte sau acordul pentru emigrarea copilului la celălalt părinte care este stabilit deja cu domiciliul în străinătate. În cel din urma caz, se prezintă și declarația celuilalt părinte din care să rezulte că acesta acordă spațiul locativ și asigură întreținerea copilului;
 • Declarația autentificată de notar a copilului cu vârsta peste 14 ani, care își stabilește domiciliul în străinătate împreună cu unul dintre părinți, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv;
 • În cazul în care solicitantul nu poate obține din anumite motive declarațiile specificate, acesta prezintă hotărârea instanței de judecată definitivă și irevocabilă privind dreptul la emigrare fără acordul respectiv.
 • Dovada achitării taxelor.

Toate documentele se prezintă în original.

În situația prezentării actelor notariale emise de notari din SUA, actul notarial urmează a fi tradus în română, aplicată apostila atât pe actul notarial nemijlocit cât și pe traducerea acesteia. Apostila se aplică la Secretarul de Stat în care activează notarul / traducătorul.

Dovada achitării taxelor (taxele se vor achita prin Money Order, Zelle, SAU prin virament la contul bancar al Ambasadei – detalii la rubrica Taxe consulare și aferente).