A A A

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere

Durata serviciului: 60 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare

Termenul de soluționare aproximativ 9 luni
 • În temeiul prevederilor art. 12. alin. (1.1) din Legea cetățeniei 1024/2000 – $ 35;
 • În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea cetățeniei 1024/2000 – $ 56;
În conformitate cu art.12, alin (1.1) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000, a) Persoanele cu vârsta de peste 18 ani, născute pe teritoriul Republicii Moldova, care nu sînt luate în evidenţă de autoritatea competentă ca cetăţeni ai Republicii Moldova şi care nu deţin dovada cetăţeniei sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova, iar data dobîndirii cetățeniei se consideră data exprimării consimțământului în scris în acest sens. În cazul în care persoana nu este de acord cu data dobîndirii cetăţeniei, la solicitarea acesteia, autoritatea competentă determină data dobîndirii cetăţeniei în temeiul documentelor care confirmă că persoana respectivă întrunea sau întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare sau de cea anterioară în materie de cetăţenie, prin care a fost declarată cetăţean al Republicii Moldova.
În conformitate cu art.12, alin (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 , au dreptul să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova prin recunoaştere:
 • a) persoanele născute în străinătate care au cel puţin unul dintre părinţi, bunici sau străbunici născut pe teritoriul Republicii Moldova;
 • b) persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor;
 • c) persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor;
 • d) persoanele care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova şi care continuă să locuiască în prezent.
Pentru dobândirea cetățeniei prin recunoaștere solicitantul va prezenta:
 • autobiografia în limba română în care se indică date despre starea civilă, adresa de domiciliu, locul de muncă precedent și actual, date despre soţ/soţie şi despre rudele de gradul I (părinţi, copii);
 • patru fotografii recente, de dimensiunea 2x2 inch, color, mat, pe fond alb.
 • certificatul de naștere moldovenesc recent al solicitantului (în cazul persoanelor născute în Moldova). În cazul deținerii certificatului ex-sovietic, urmați procedura de obținere a duplicatului certificatului de naștere moldovenesc.
 • documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor săi minori; (certificatul de naștere, de căsătorie/divorț; schimbarea numelui şi/sau prenumelui;
 • certificatele de naștere, căsătorie, divorț, deces, moldovenești ale unuia dintre părinţi, bunici sau străbunici care s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova;
 • confirmarea faptului deportării de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940 a părinților, buneilor sau stră-buneilor;
 • buletinul de identitate, pașaportului moldovenesc ale părinților;
 • pașaportul SUA, permisul de conducere SUA, ID SUA;
 • pașaportul, permisul de conducere, ID emise de altă țări al cărui cetățean sunteți (în cazul multiplelor cetățenii);
 • adeverința eliberată de organul de evidență vitală competent din SUA privind membrii de familie ai solicitantului (adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei);
 • documentul care face dovada domiciliului pe teritoriul altui stat – pentru persoanele care nu domiciliază în Republica Moldova;
 • cazier judiciar din țara sau țările al cărei cetățean este solicitantul. Certificatul urmează să cuprindă teritoriul întregii țări (la nivel Federal). Certificate emise la nivel local NU sunt acceptate;
 • cazier judiciar din țara de domiciliere a solicitantului. (persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere, certificatul urmează să cuprindă teritoriul întregii țări (la nivel Federal). Certificate emise la nivel local NU sunt acceptate;
 • prezentarea certificatului de cazier judiciar nu este necesară pentru persoanele cu vîrsta sub 14 ani.
 • confirmarea achitării taxelor consulare.

Toate actele menționate mai sus sunt obligatorii și se vor prezinta în original. Toate actele emise de către autoritățile SUA trebuie să fie legalizate cu Apostil aplicate pe acte, traduse corect în limba română și legalizate cu Apostil. Pentru detalii privind procedura de legalizare cu Apostil a actelor emise de către autorititățile SUA accesați Office of Authentications (state.gov).

La depunerea cererii pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova de către copil în temeiul articolului 11 aliniatul (l) lit. c) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, reprezentantul legal sau, după caz, mandatarul acestuia prezintă următoarele documente:

1)  actul de identitate valabil al reprezentatului legal și al copilului, dacă acesta îl deține, precum și permisul de ședere sau buletinul de identitate pentru apatrizi, sau buletinul de identitate pentru refugiați, sau buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară eliberat de către autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova pe numele unuia dinre părinți;

2)  certificatul de naștere al copilului care face dovada nașterii acestuia pe teritoriul Republicii Moldova;

3)  documentele de stare civilă ale părinților/unicului părinte al copilului, necesare pentru stabilirea legăturii de rudenie dintre aceștia;

4)  actul de identitate și consimțământul celuilalt părinte pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova de către copil, în cazul copilului cu ambii părinți;

5)  consimțământul copilului care a atins vârsta de 14 ani, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție;

6)  actul de identitate al mandatarului și documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoanele reprezentate.”;

 

În cazul copilului care, potrivit prevederilor art. 11 alin. (l) lit. c) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, se încadrează în condițiile legale pentru a fi recunoscut apatrid, reprezentantul legal sau, după caz, mandatarul acestuia prezintă următoarele documente:

1)  actuldeidentitatevalabilalreprezentantuluilegal;

2)  certificatul de naștere al copilului care face dovada nașterii acestuia pe teritoriul Republicii Moldova;

3)  documentele de stare civilă ale părinților/unicului părinte al copilului, necesare pentru stabilirea legăturii de rudenie dintre aceștia;

4)  actul de identitate și consimțământul celuilalt părinte pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova de către copil, în cazul copilului cu ambii părinți;

5)  consimțământul copilului care a atins vârsta de 14 ani, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție;

6)  documentul eliberat de către autoritatea competentă pentru străini, care confirmă că copilul se încadrează în condițiile legale pentru a fi recunoscut apatrid;

7)  actul de identitate al mandatarului și documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoanele reprezentate.

Data dobândirii cetățeniei Republicii Moldova, în temeiul articolului 11 aliniatul (1) lit. c) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, de către copilul prevăzut la pct. 28 se consideră data depunerii cererii de către părinții/ unicul părinte al acestuia, iar în cazul copilului prevăzut la punctul 281, – data dobândirii cetățeniei Republicii Moldova se consideră data nașterii acestuia.

 

ATENȚIE!
 • În cazul lipsei anumitor documente din lista publicată cererea nu va putea fi examinată.
 • Pachetul de documente urmează a fi prezentate integral la momentul interviului. NU este posibil completarea dosarului ulterior cu acte sau documente lipsă.
 • În cazul în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimțământul autentificat la notar al celuilalt părinte.
 • În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori în vârstă de la 14 până la 18 ani, se prezintă consimțământul lor autentificat de notar. Toate actele emise de către autoritățile SUA trebuie legalizate cu Apostil aplicate pe acte, traduse corect în limba română și legalizate cu Apostil. Pentru detalii privind procedura de legalizare cu Apostil a actelor emise de către autorititățile SUA accesați Office of Authentications (state.gov).
 • După obținerea cetățeniei solicitantul va iniția procedura de transcriere a actelor de stare civilă pentru obținerea certificatelor moldovenești. Depunerea cererii de documentare cu pașaport poate fi realizată doar la prezentarea certificatelor de stare civilă moldovenești.
 • Solicitanții urmează să prezinte acte și informații veridice. Furnizarea informaţiilor false sau ascunderea unelor date pertinente poate duce la respingerea cererii. Solicitantul poartă răspundere civilă, administrativă sau penală pentru actele și declarațiile făcute.
 • Datele personale vor fi prelucrate de autoritățile naționale în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Publicat: 14-10-2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175 art. 492