A A A

Cetăţenia

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere

Persoanele domiciliate peste hotare, care s-au născut pe teritoriul Republicii Moldova sau ai căror părinte sau bunel/bunică s-a născut pe teritoriul numit, fie persoanele care au fost deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii acestora pot solicita dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere

În acest sens, solicitantul urmează să depună la Ambasadă,personal sau prin intermediul unui mandantar, următoarele acte:

 • Cererea-Chestionar completată și semnată, în 3 exemplare (se completează la misiunea diplomatică);
 • Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai);
 • Patru fotografii color, 2x2 inch;
 • Permisul de conducerere american (original + copie legalizată cu apostilă + traducere legalizată cu apostilă);
 • Certificatul de naştere moldovenesc. Dacă dețineți certificat de tip sovietic urmează să solicitați dublicatul certificatului de naștere în limba română. Detalii privind solicitarea duplicatului la rubrica alte servicii;
 • Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original şi 2 copii;
 • Certificatul de căsătorie/divorţ sau hotărârea judiciară de divorţ;
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
 • Certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decât de căsătorie sau divorţ);
 • Certificatul de naştere a copiilor până la 18 ani;
 • Certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor sau documentul care confirmă faptul deportării de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces, buletinul de identitate, pașaportului moldovenesc ale părinților;
 • Adeverința eliberată de organul de evidență vitală competent privind componența familiei (tradus și legalizat/apostilat după caz);
 • Cazierul judiciar din țara sau țările al cărei cetățean sunteți, precum și din statul în care aveți stabilit domiciliul/reședința. Cazierele trebuie să cuprindă informații privind întreg teritoriul țării / țărilor respective. Nu sunt acceptate caziere eliberate pentru nuvel local sau regional. Cazierele urmează a fi legalizate cu apostil (în SUA, apostila se aplică la Secretarul de Stat din statul emitent al actului) traduse în limba romînă și legalizate cu apostil.
 • Bonul de plată a taxei de stat taxei consulare, în formă de “Money Order” pe numele AmbasadeiRepublicii Moldova;

 

În cazul în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimţământul notarial* autentificat al celuilalt părinte.

În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori în vârstă de la 14 până la 18 ani, se prezintă consimţământul notarial* autentificat al acestora.

*Notă: Toate acţiunile efectuate la notar urmează a fi traduse în limba română şi apostilatela secretarul de stat din statul respectiv.

 Termenul de procesare a solicitării este de aproximativ 9 luni.

 

Redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova

 

Persoanele care au renunţat la cetăţenia Republicii Moldova și au domiciliu legal şi obişnuit în străinătate pot redobîndi cetăţenia Republicii Moldova. Pentru aceasta e nevoie să depună personal la Ambasada următoarele acte:

 • Cererea-Chestionar completată și semnată, în 3 exemplare (sec completează la sediul misiunii);
 • Autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei;
 • Adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • Adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Adeverința eliberată de organul de evidență vitală competent privind componența familiei (tradus și legalizat/apostilat după caz);
 • Copia actului de identitate;
 • Patru fotografii de mărimea 2x2 inch;
 • Cazierul judiciar în ţara de domiciliere.
 • Bonul de plată a taxei de stat taxei consulare, în forma de “Money Order” pe numele AmbasadeiRepublicii Moldova;

 

În cazul necesităţii confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar Ambasada îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente: copiile actelor de identitate; copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces, hotărâri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit.

Termenul de procesare a solicitării este de aproximativ 1 an.

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

Cetăţenii Republicii Moldova, cu domiciliu legal şi obişnuit în SUA (cu aprobarea emigrării autorizate în SUA), pot depune cererea de renunțare la cetăţenia Republicii Moldova la Ambasada Republicii Moldova în SUA. În acest sens, aceştia urmează să depună personal la Ambasadă următoarele acte:

 

 • Cererea-Chestionar completată și semnată, în 3 exemplare (se completează la misiunea diplomatică);
 • Autobiografia (va conţine informaţii despre data, locul naşterii şi alte date biografice, inclusiv ale copiilor minori în cazul în care şi aceştia renunţă la cetăţenia Republicii Moldova, despre cetăţenia actuală şi cele precedente, anii înmatriculării şi absolvirii instituţiilor de învăţământ, locurile de muncă inclusiv data angajării şi concedierii, data plecării din Republica Moldova, data şi temeiul primirii permisului de şedere, data primirii de la autorităţile Republicii Moldova a autorizării stabilirii cu domiciliu permanent, datele privind starea civilă, locul de domiciliere, datele părinţilor, soţului, soţiei, copiilor (data şi locul naşterii, locul domiciliului actual, cetăţenia);
 • paşaportul moldovenesc, pagina foto şi pagina nr.6 ştampila privind stabilirea cu domiciliu permanent în ţara de reşedinţă + copie;
 • certificatul de naştere, certificat de căsătorie şi/sau de divorţ, certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, după caz, certificatul de deces al soţului/soţiei, după caz + copii;
 • Certificatele de naştere ale copiilor ce nu au atins vârsta de 18 ani, dacă e cazul, + copii;
 • Adeverinţa deţinerii sau dobândirii cetăţeniei unui alt stat sau garanţia dobândirii unei alte cetăţenii, cu valabilitate de cel puţin un an din momentul depunerii cererii (Pașaport valabil al altui stat străin, certificat de naturalizare american tradus și în limba română. Dacă traducerea este făcută la un trăducător autorizat în SUA, traducerea legalizată notarial și apostilată);
 • Adeverința eliberată de organul de evidență vitală competent privind componența familiei (tradus și legalizat/apostilat după caz);
 • ID-ul american (Permis de conducere sau NON - DL ID, tradus în limba română. Dacă traducerea este făcută la un trăducător autorizat în SUA, traducerea legalizată notarial și apostilată);
 • Patru fotografii color, 2x2 inch;
 • Bonul de plată a taxei consulare, în formă de “Money Order” pe numele Ambasadei Republicii Moldova.

 

Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetăţeniei moldoveneşti pentru copiii lor.

În cazul renunţării la cetăţenie împreună cu copii minori (care nu au atins vîrsta de 18 ani) suplimentar la documentele sus-menţionate se anexează:

 • Declaraţia în scris notarial autentificată a copilului cu vîrsta cuprinsă între 14 și 18 ani privind consimţământul său pentru renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu părintele şi copia notarial autentificată a certificatului de naştere a acestuia. Dacă declarația notarială este întocmită la un notar american, actul notarial se apostilează și se traduce cu apostilă;
 • În cazul în care ambii părinţi sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi unul din ei renunţă la cetăţenie împreună cu copilul minor, se prezintă consimțămîntul autentificat notarial al celuilalt părinte. Dacă declarația notarială este întocmită la un notar american, actul notarial se apostilează și se traduce cu apostilă;

Actele de stare civilă (certificate de naştere/căsătorie/divorţ), eliberate de organele competente ale altor state începând cu 17 august 2001, urmează a fi transcrise (a se consulta rubrica Acte de stare civilă )

Documentele perfectate în alte limbi decât română sau rusă urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.

 

*Notă: Toate acţiunile efectuate la notar urmează a fi traduse în limba română şi apostilate la secretarul de stat din statul respectiv.

Termenul de procesare a solicitării este de aproximativ 1 an de zile.