A A A

Acte de stare civilă - transcrieri acte de stare civilă

 1. TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ

 

A.INFORMAȚII GENERALE

Acte întocmite de către autoritățile competente ale ţărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Astfel, actele de stare civilă emise de către autorităţile unui stat străin,după 17 august 2001 urmează a fi legalizate şi transcrise în registrele de stare civilă ale R. Moldova, imediat după emiterea acestora, în scopul obţinerii certificatelor de stare civilă moldoveneşti.

În acest scop, actele de stare civilă necesită a fi traduse notarial în limba română şi ulterior legalizate (sunt necesare două legalizări separate, una pentru actul de stare civilă şi una pentru traducerea notarială a actului) cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care a fost emis.

Cetăţenii Republicii Moldova au obligația să declare transcrierea, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă. Înregistrarea şi transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc în străinătate, se efectuează de către organele de stare civilă din Republica Moldova sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

B.ACTE NECESARE

1.Transcrierea actului de naștere (copil minor).

 • a) Cererea de transcriere a actului de naştere (se poate descărca aici: F-39CT);
 • b) Certificatul de naştere al copilului legalizat cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care a fost emis;
 • c) Traducerea notarială în limba română a certificatul de naştere al copilului, legalizată cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care activează notarul;
 • d) Actele de identitate valabile ale părinţilor. În cazul cetăţenilor Republicii Moldova - buletinele de identitate valabile cu fișele de însoțire sau pașapoartele valabile, precum şi copiile legalizate notarial ale paşapoartelor/alte ID-uri în cazul cetăţenilor străini;
 • e) Certificatele de naştere ale părinţilor;
 • f) Certificatul de căsătorie al părinţilor. În cazul în care acesta este emis de către autorităţile unui stat străin, acesta la fel urmează transcris (cererea poate fi depusă concomitent).
 • g) Un plic USPS preplătit (priority mail sau express priority mail) cu indicarea adresei de retur, ce conţine tracking number.

Actele se prezintă în original, cu excepția actelor părintelui cetățean străin, care pot fi prezentate doar în copie;

Transcrierea certificatelor de naştere este scutită de taxa consulară (GRATUIT);

IMPORTANT!: În situația în care actul de naștere eliberat de autoritatea străină, supus transcrierii, la rubrica mamei figurează cu numele anterior căsătoriei (maiden name), urmare aprobării transcrierii, va fi necesară formularea unei cereri adiționale de rectificare (se poate descărca aici: F-11). În acest caz, termenul de procesare va fi extins cu aproximativ 1,5 luni.

2. Transcrierea actului de căsătorie

 • a) Cererea de transcriere a actului de căsătorie (se poate descărca aici: F-40CT);
 • b) Certificatul de căsătorie/extrasul din registrul căsătoriilor (va conţine în mod obligatoriu informaţia privind data şi locul naşterii soţilor) legalizat cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care a fost;

IMPORTANT!: Certificatele de căsătorie eliberate de unele state, precum Las Vegas, Texas, Georgia, care nu conțin decât numele soților pot fi transcrise doar dacă pe lângă actele menționate, adițional se prezintă ”application form” legalizată cu apostilă și traducerea acesteia, la fel legalizată cu apostilă. Acest document, ca regulă generală, este eliberat de oficiul la care a fost depusă cererea de închiere a căsătoriei.

La fel, dacă certificatul de căsătorie nu conține rubrica ”nume după căsătorie”, soțul al cărui nume a fost schimbat urmare încheirii căsătoriei, va anexa adițional o declarație, pe proprie răspundere, prin care indică numele ce va fi purtat după căsătorie.

 • c) Traducerea notarială în limba română a certificatului de căsătorie, legalizată cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care în care activează notarul.
 • d) Actele de identitate valabile ale soților. În cazul cetăţenilor Republicii Moldova - buletinele de identitate valabile cu fișele de însoțire sau pașapoartele valabile, precum şi copiile legalizate notarial ale paşapoartelor/alte ID-uri în cazul cetăţenilor străini;
 • e) Certificatele de naștere ale soților – originale (cu excepția cetățenilor străini);
 • f) Money order pe numele Embassy of Moldova cu suma prevăzută la pagina Taxe Consulare.
 • g) Un plic USPS preplătit (priority mail sau express priority mail) cu indicarea adresei de retur, ce conţine tracking number.

Actele se prezintă în original, cu excepția actelor soțului - cetățean străin, care pot fi prezentate doar în copie.

3.Transcrierea certificatelor de divorţ/deciziilor judecătoreşti privind desfacerea căsătoriei

 • a) Cererea de transcriere a actului de divorţ (se poate descărca aici: F-40CT);
 • b) Certificatul de căsătorie moldovenesc;
 • c) Certificatul de divorţ/decizia judecătorească privind divorţul, legalizat cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care a fost emis;
 • d) Traducerea notarială în limba română a certificatului de divorţ/deciziei judecătoreşti privind divorţul, legalizată cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care în care activează notarul. În cazul în care în certificatul de divorţ nu este indicat numele soţilor după divorţ, soţia va prezenta o cerere semnată şi autentificată la Notar din care să rezulte numele de familie dorit după divorţ;
 • e) Actele de identitate valabile. În cazul cetăţenilor Republicii Moldova - buletinele de identitate valabile cu fișele de însoțire sau pașapoartele valabile, precum şi copiile legalizate notarial ale paşapoartelor/alte ID-uri în cazul cetăţenilor străini;
 • f) Certificatele de naştere ale soţilor;
 • g) Money order pe numele Embassy of Moldova cu suma prevăzută la pagina Taxe Consulare.
 • h) Un plic USPS preplătit (priority mail sau express priority mail) cu indicarea adresei de retur, ce conţine tracking number.

Actele se prezintă în original, cu excepția actelor fostului sot - cetățean străin, care pot fi prezentate doar în copie;

C. TERMENE

Termen – 3 –6  luni din momentul depunerii cererii sau recepționării acesteia de către Secția consulară.

D. MODUL DE DEPUNERE ALE CERERILOR ȘI ALTE INFORMAȚII UTILE

Cererile se depun personal (în acest caz este necesară obținerea unei programări online sau se transmit prin poştă în adresa Ambasadei la adresa: 2101 S Street NW, Washington DC 20008, utilizând plicuri plătite ce conţin tracking number, în ambele direcţii. În cazul în care este necesară returnarea actelor de identitate/călătorie, în termen de o săptămână, este necesar să atașati un plic preplătit adiţional cu adresa de retur. Secția consulară NU acceptă plicurile Fedex.

 

 1. OFICIEREA CĂSĂTORIILOR (ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIILOR)

Încheierea căsătoriei (doar între cetățeni moldoveni)

Acte necesare:

În cazul înregistrării căsătoriei la Ambasada Republicii Moldova în SUA, ambii cetățeni ai Republicii Moldova urmează să prezinte:

1. Buletinele de identitate valabile;

2. Certificatele de naștere;

3. Certificatele de divorț moldovenești, în cazul existenței în trecut a altor căsătorii desfăcute.

 

Termenul: din ziua depunerii cererii, căsătoria va fi înregistrată peste 30 zile. Atât la depunerea cererii, cât și în ziua oficierii căsătoriei, prezența soților este obligatorie.

Taxa consulară (se achită prin prezentarea unui money order): https://sua.mfa.gov.md/ro/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente